Kinnisvara hindaja

Kestvus: vähemalt 3 nädalat

Eesmärk: Arendada analüüsioskust, osata leida majandus- ja kinnisvaraturu omavahelisi seoseid, arendada oskust erinevate andmebaaside ning registritega töötamisel.

Ülesanded:

 • Tutvumine Vara hindamise EVS 875 standarditega
 • Objekti ülevaatuse teostamine, ülevaatusel hindamistulemuse kujundamise ja aruande koostamiseks vajalike andmete kogumine
 • Andmebaasidest ja registritest vajalike andmete kogumine
 • Turuinformatsiooni kogumine ja turuanalüüsi koostamine
 • Vara hindamise EVS 875 nõuete kohaste hindamisaruannete vormistamine
 • Turuväärtuse leidmine võrdlusmeetodiga

Õpiväljundid:

Praktikakoha läbinud tudeng:

 • Saab ettekujutuse hindaja tööprotsessidest ja eesmärkidest
 • Saab kogemuse, kuidas toimub objekti ülevaatus ning saab esmased teadmised, milliseid andmeid on objekti ülevaatusel vaja koguda
 • saab esmased oskused, kuidas kasutada andmebaase ja registreid
 • omandab esmased oskused turuanalüüsi koostamiseks s.h vajaliku info kogumine ja koostamine
 • saab ettekujutuse, kuidas kinnisvara hindaja leiab turuväärtuse leidmiseks vajaliku turuinfo ja sobivad võrdlustehingud
 • teab, millised tegurid mõjutavad objekti turuväärtust

Ajavahemik: 

Mai - August