Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi “Ühing”) nimeks on mittetulundusühing KINNISVARAMAGNAADID (lühendatult MTÜ KVM).

1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.3 Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest õigusaktidest.

1.4 Ühingu eesmärgiks on ühendada endiseid ja praeguseid kinnisvara eriala üliõpilasi; parandada kinnisvaraalast õpet Eesti Vabariigis; anda liikmetele võimalus jagada teadmisi, vahetada kogemusi ja luua erialaseks tegevuseks vajalikke kontakte.

1.4.1 Ühingu ülesanneteks on:

c)kinnisvara eriala üliõpilaste nii erialase kui ka eriala välise ühistegevuse korraldamine ning nende hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine;

d)Ühingu eesmärki toetavate ürituste, sh seminaride ja konverentside korraldamine ja liikmete koolitamine;

e)kinnisvaraalase õppetöö nõustamine, uute õppekavade ja koolitusprogrammide väljatöötamine ja olemasolevate täiustamine;

f)kinnisvara eriala üliõpilaste õppetöö toetamine stipendiumite jt toetuste kaudu;

g)Ühingu liikmetele praktika- ja töökohtade leidmine/loomine;

h)kinnisvaraalaste praktiliste kogemuste jagamine;

i)uute seaduste jt õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja olemasolevate täiustamisel osalemine; 

j)Ühingu tegevuse ja kinnisvaraga seotud päevakohase problemaatika kajastamine meedias läbi asjakohaste publikatsioonide;

k)kinnisvaraalase informatsiooni kirjastamise ja levitamise korraldamine Ühingu liikmetele ja teistele asjast huvitatule isikutele; saadud info kasutamise võimaldamine Ühingu liikmetele ja vajadusel teistele turul osalejatele;

l)Ühingu esindamine, selle tegevuse propageerimine ja koostöö edendamine kinnisvara valdkonnaga seotud ühingute, liitude, seltside jt  era- ning avalikõiguslike institutsioonidega nii Eestis kui ka välismaal;

m)muude tegevuste arendamine, mis tulenevad Ühingu eesmärkidest ja käesoleva põhikirja mõttest ning mis ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega

1.4.2 Ühingu tegevuse põhimõteteks on:

a)liikmete hääleõiguse võrdsus;

b)liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

c)liikmete, ainult põhikirjast tulenevad, kohustused Ühingu ees;

d)liikmete õigus Ühingust välja astuda;

e)liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu ja kapitali olemasolu.

1.4.3 Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.5 Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtta kohustusi, tal on oma vara, iseseisev bilanss ning oma sümboolika.

1.6 Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab Ühingu kohustuste täitmise eest vaid tasutud liikmemaksu (sisseastumismaksu ja aastamaksude) ulatuses.

1.7 Ühing on asutatud määramata ajaks.

1.8 Ühingu majandusaasta algus on 1. jaanuaril ja lõpp 31. detsembril.

1.9 Ühingu töökeeleks on eesti keel.

 

2 LIIKMELISUS. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu asutavad EPMÜ / EMÜ endised ja praegused kinnisvara kraadiõppe üliõpilased.

2.2 Ühingu liikmeskonna moodustavad liikmed ja auliikmed.

2.3 Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes on õppinud või õpib kinnisvaraga seotud kraadiõppes või töötab kinnisvara valdkonnas. Liikmeks vastuvõtu otsustab sooviavaldaja vastavusel eelmainitud tingimustele juhatus 1 kuu jooksul alates Ühingu ametlikul kodulehel avalduse ja vähemalt 1 ühingu liikme soovituse esitamisest. Juhatus peab liikmete registrit.

2.3.1 Ühingu juhatus võib vajadusel anda konkreetse isiku vastuvõtumise anda üldkoosolekule otsustamiseks. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumisel peab juhatus 1 kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest oma otsust liikmekandidaadile põhjendama. Otsuse võib vaidlustada Ühingu üldkoosolekul.

2.4 Ühingu auliikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik. Ühingu auliikmeks vastu võtmise või auliikme staatuse tühistamise otsustab üldkoosolek. Ühingu auliige ei ole hääleõiguslik ja ei või olla valitud juhatusse ega revisjonikomisjoni liikmeks.

2.5 Ühingu auliikmele sisseastumismaksu ja aastamaksu ei rakendata.

2.6 Üldkoosolek võib erandkorras ja lihthäälteenamusega Ühingu liikmeks vastu võtta ka punkti 2.3 nõudmistele mittevastavaid isikuid. 

2.7 Liikmetel on õigus:

a)osaleda Ühingu koosolekutel;

b)valida Ühingu juhatust ning revisjonikomisjoni;

c)kandideerida Ühingu juhatusse või revisjonikomisjoni;

d)saada teavet Ühingu tegevuse tulemuste kohta;

e)astuda Ühingust välja, põhjendades juhatusele kirjalikult Ühingust väljaastumise põhjust;

f)osaleda juhatuse koosolekul juhul, kui koosolekut ei ole kuulutatud kinniseks;

g)teha ettepanekuid Ühingu tegevuse tõhustamiseks;

h)kasutada üldkoosoleku poolt kehtestatud korras Ühingu kaubamärki ja sümboolikat;

i)algatada Ühingu põhikirja muutmist vähemalt ühe neljandiku Ühingu liikmete ühisavaldusega.

2.8 Juhatus rahuldab väljaastumise avalduse 1 kuu jooksul avalduse esitamise päevast /arvates/ alates. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, siis aastamaksu ei tagastata ning selle aasta eest kuulub liikmemaks tasumisele.

2.9 Kui Ühingu juhatus ei ole mingil põhjusel võimeline sisseastumis- või lahkumisavaldust ettenähtud aja jooksul rahuldama, otsustab liikme sisse- või väljaastumise üldkoosolek.

2.10 Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga ja aastamaksuga. Liikmed tasuvad sisseastumismaksu ja aastamaksu Ühingu pangaarvele üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud suuruses ja tähtajaks.

2.11 Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata:

a)kui liige ei täida põhikirjaga sätestatud kohustusi;

b)kui liikmel on liikmemaks rohkem kui kolm kuud tasumata;

c)liikme surma puhul;

d)kui liige on saanud hakkama vääritu või ühingu mainet kahjustava teoga;

e)kui liikme tegevusest ilmneb soov mitte toetada Ühingu tegevust või tema tegevus ei ole kooskõlas Ühingu eesmärgiga;

f)liikme välja arvamise võib algatada 1/10 Ühingu liikmetest;

g)liikme Ühingust välja arvamise otsustab juhatus.

2.12 Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Ühingu üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise/mitteväljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

2.13 Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu vara suhtes.

2.14 Ühingu liige on kohustatud:

a)täitma põhikirja järgseid nõudeid ja Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

b)õigeaegselt tasuma liikmemaksu;

c)mitte rikkuma Ühingu mainet.

 

3 JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt 1 kord aastas.

3.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organi pädevusse.

3.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

a)Ühingu ühinemine ja jagunemine;

b)põhikirja muutmine;

c)eesmärkide muutmine;

d)juhatuse liikmete määramine;

e)juhatuse või selle liikmete tagasikutsumine;

f)juhatuse pädevust ületades tehtud otsuse tühistamine;

g)muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

h)eelarve ja tegevuskava kinnitamine;

i)aastaaruande ja bilansi ning revisjoniaruande kinnitamine;

j)hinnangu andmine juhatuse tegevusele;

k)juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

l)muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Ühingu teiste organite pädevusse.

3.4 Üldkoosoleku otsused on Ühingu liikmetele avalikud ja avaldatakse Ühingu interneti koduleheküljel.

3.5 Ühingu põhikirja või tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 50% + 1 Ühingu liikmete või nende esindajate osavõtt üldkoosolekul. Põhikirja või eesmärkide muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 50% koosolekul osalenud liikmetest või nende lihtkirjalikult volitatud esindajatest. Juhul kui hääled jagunevad võrdselt, jääb otsustusõigus juhatuse esimehehele. Volitada võib ainult teist Ühingu liiget.

3.6 Ühingu juhtorganiks on juhatus, kes üldkoosolekute vahelisel ajal

a)esindab Ühingut;

b)vastutab eelarve ja tegevuskava täitmise eest;

c)juhib Ühingu põhikirjalist tegevust;

d)täidab käesoleva põhikirjaga talle pandud ülesandeid ning üldkoosoleku poolt delegeeritud õiguste ja kohustuste piires.

3.7 Üldkoosolek valib demokraatlikel valimistel salajasel hääletamisel ühe- kuni seitsmeliikmelise  juhatuse. Ühingu juhatuse liikmeid saab valida Ühingu liikmete seast. Juhatuse volituse aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Rohkem kui kaheliikmelise juhatuse korral valivad juhatuse liikmed juhatuse esimehe.

3.8 Juhatuse ülesanded:

a)Ühingu esindamine nii avalikes kui eraõiguslikes institutsioonides;

b)Ühingu üldkoosoleku otsuste elluviimine;

c)Ühingu liikmete informeerimine juhatuse tegevusest;

d)Ühingu liikmete info haldamine;

e)Üldkoosolekute ettevalmistamine ja väljakuulutamine;

f)Ühingu käsutuses oleva vara valdamise ja kasutamise korraldamine;

g)Ühingu rahaliste vahendite käsutamise korraldamine üldkoosoleku poolt kehtestatud korras;

h)Juhatuse koosolekute korraldamine vähemalt 1 x kvartalis;

i)Teiste Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevate ülesannete lahendamine;

j)Ühingu liikmete Ühingu tegevust puudutavatele kirjalikele pöördumistele kirjalikult vastamine 1 kuu jooksul.

3.9 Üldkoosoleku otsusega võib Ühingu juhatusele anda täiendavaid Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevaid ülesandeid.

3.10 Juhatus teatab oma otsustest liikmeid ühe nädala jooksul alates otsuse vastuvõtmisest Ühingu interneti kodulehe kaudu.

3.11 Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

3.12 Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse koosolekul lihthäälteenamuse alusel. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üle poole juhatuse liikmetest.

3.13 Juhatuse liikmetel on õigus saada tagasivalituks.

3.14 Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale raamatupidamise seadusele ning omab aruandekohustust üldkoosoleku ees vastavalt  seadusele.

3.15 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes eraldi. Juhatuse liikme poolt teostatud toimingud peavad olema kooskõlas Ühingu eesmärkide, üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarve ja tegevuskavaga. Ühingu eesmärkide, eelarve või tegevuskavaga mittekooskõlas olevate toimingute korral vastutab toimingu teinud juhatuse liige kogu Ühingule tekkiva kahju ulatuses solidaarselt.

3.16 Juhatuse liikme tagasi kutsumiseks on vajalik vähemalt 50% +1  Ühingu liikmete või nende esindajate osavõtt üldkoosolekul. Tagasikutsumise otsustab üldkoosolek salajasel hääletusel. Juhatuse liikme tagasi kutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 50% koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

3.17 Tagasikutsumist võib algatada, kui seda nõuavad vähemalt 10% Ühingu liikmetest.

3.18 Tagasikutsumine tuleb vormistada kirjalikult ning esitada Ühingu juhatusele. Avalduse peavad tagasikutsumise algatanud liikmed allkirjastama. Tagasikutsumisavalduse peab päevakorda võtma esitamisele järgneval üldkoosolekul esimese päevakorrapunktina. Juhul kui juhatus ei lisa tagasikutsumise punkti koosoleku päevakorda, on tagasikutsumise algatajatel õigus pöörduda Ühingu revisjonikomisjoni poole.

3.19 Juhatuse liikme tagasiastumise või Ühingust välja arvamise korral valib üldkoosolek uue juhatuse liikme hiljemalt järgmisel korralisel või erakorralisel üldkoosolekul.

 

4 ÜHINGU TÖÖKORD

4.1 Ühingu töö vormiks on üldkoosolek

4.2 Koosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus.

4.3 Korralisest üldkoosolekust tuleb juhatusel Ühingu liikmeid teavitada vähemalt 3 nädalat enne üldkoosoleku toimumist ning erakorralisest üldkoosolekust vähemalt 1 nädal enne. Teavitamine käib läbi Ühingu interneti kodulehekülje, meilaadressi teel. Ühingu liige võib kirjaliku avalduse alusel nõuda, et  teavitamine toimuks teistsuguseid kanaleid kasutades.

4.4 Koosoleku kokkukutsujal on õigus koosolek kuulutada kinniseks. Kinnise koosoleku ajal võivad koosoleku ruumis viibida vaid Ühingu liikmed ning koosoleku kokkukutsujalt selleks loa saanud inimesed.

4.5 Üldkoosolekuid juhatab üks juhatuse liikmeist.

4.6 Üldkoosolek võib soovi korral valida üldkoosolekut juhatama ka teisi Ühingu liikmeid.

4.7 Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on lihtkirjalike volituste alusel esindatud vähemalt 30% Ühingu liikmeist.

Otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel, kui konkreetse juhu kohta pole põhikirjas sätestatud teisiti. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus ühe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 5 liiget.

4.8 Hääletada saab otsuse poolt, vastu või jääda erapooletuks.

4.9 Hääletamine Ühingu koosolekul on avalik, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.

4.10 Kõik koosolekul toimuvad isikuvalimised on salajased.

4.11 Koosoleku kokkukutsuja võib otsustada, et hääletus on salajane, kui seda nõuab vähemalt 5 Ühingu liiget.

4.12 Kõiki Ühingu koosolekuid protokollitakse ja vastuvõetud otsused vormistatakse eraldi aktina.

4.13 Ühingu koosoleku protokoll ja otsused peavad olema tehtud kättesaadavaks kümne tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

4.14 Erakorraliste ja kiirete otsuste vastuvõtmiseks, mille puhul pole otstarbekas kokku kutsuda üldkoosolekut, võib rakendada e-koosolekut. E-koosolekul ei saa otsustada Ühingu eesmärkide või Ühingu põhikirja muutmist. E-koosoleku korraldamise tingimused sätestatakse Ühingu Kodukorras.

 

5 ÜHINGU ÕIGUSED

5.1 Võtta tööle ja vabastada töölt Ühingu töötajaid.

5.2 Moodustada Ühingu osakondi.

5.3 Avada ja sulgeda pangaarveid.

5.4 Esineda oma nimel võimu-, valitsemise- ja kohtuorganites.

5.5 Esindada oma liikmete huve ning kaitsta nende õigusi võimu- ja valitsemisorganites ning eraõiguslike juriidiliste isikute ees.

5.6 Võtta laenu, juhul kui selle poolt hääletab üldkoosolekul üle 50% Ühingu kõikidest liikmetest.

5.7 Omada, rentida ja võõrandada kinnis- ja vallasvara. Omada kõiki tsiviilõigusi- ja kohustusi (nii varalisi kui ka mittevaralisi), mis ei ole vastuolus Ühingu eesmärkidega.

5.8 Kuuluda teistesse mittetulunduslikesse ja tulunduslikesse ühendustesse, kui see toetab Ühingu eesmärke.

5.9 Sõlmida enda nimel lepinguid ja teostada muid tehinguid ja toiminguid, mis ei ole vastuolus Ühingu eesmärkidega.

 

6 MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1 Ühingu vara tekib liikmete sisseastumismaksudest, aastamaksudest ja muudest maksetest, Ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust ning muudest laekumistest või annetustest.

6.2 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

6.3 Vara valdamist, kasutamist ja säilimist ning rahaliste vahendite käsutamist korraldab Ühingu juhatus põhikirjaliste ülesannete täitmiseks kooskõlas õigusaktide ja kehtestatud korraga.

 

7 TEADETE AVALIKUSTAMINE

7.1 Juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude Ühingu organite teated Ühingu liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul ja ametlikul interneti kodulehel.

7.2 Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile ka globaalsete, üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu.

 

8 KONTROLL JA REVIDEERIMINE

8.1 Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste Ühingu organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni või audiitorkontrolli. Revisjoni volituste aja ning selleks ajaks valitavate revisjonikomisjoni liikmete arvu otsustab üldkoosolek.

8.2 Revisjonikomisjoni liige peab olema Ühingu liige juhul kui pole tegemist audiitoriga.

8.3 Revisjonikomisjoni liige ei tohi kuuluda juhatusse.

8.4 Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

8.5 Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil (revisjonikomisjonil) või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

8.6 Revisjonikomisjonil on õigus kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek juhatusega samas korras, juhul kui juhatus ei täida talle põhikirjaga omistatud kohustusi.

 

9 LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

9.1 Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2 Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 Ühingu liikmete või nende esindajate osavõtt üldkoosolekul. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

9.3 Ühingu likvideerijaks on juhatus.

9.4 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist jaotatakse ülejäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel.